Mevrouw Verdegaal heeft ongelijk

FD Columniste Erica Verdegaal heeft onlangs betoogd dat particuliere consumenten in veel gevallen zelf uitstekend in staat zijn zich te oriënteren via internet. Op dit standpunt valt het nodige af te dingen.

Hieronder geven wij twee voorbeelden van eenvoudige particuliere schadeverzekeringen waarvan wij denken dat weinig mensen een juist beeld krijgen van de risico’s die zij lopen, ook al raadplegen zij het internet goed.

Auto in de winterstalling en uit de verzekering?

Zodra het herfst wordt, poppen op internet de goedbedoelde adviezen op: De auto of motor waarmee u alleen in de zomer rijdt, kunt u laten opschorten bij de RDW.  Dan vervalt ook de verzekeringsplicht en kunt u de verzekering laten opschorten. Dat scheelt toch mooi geld?

Laten we eens bedenken wat er kan gebeuren. De bij de RDW geschorste auto wordt gestald bij een vriend die “buiten” woont en een grote garage heeft. Natuurlijk wordt er op de accu een “druppelaar” gezet, zodat de accu in goede conditie blijft. De verzekering van de auto wordt opgeschort.

En dan ontstaat er brand in de garage en gaat de auto verloren. Heeft de autobezitter alleen de WAM-dekking opgeschort of ook de cascodekking? In dat laatste geval is er geen dekking op de autoverzekering. Op de inboedel of opstalverzekering is er ook geen dekking voor de schade aan de auto.

We maken de casus nog een stukje lastiger. De brand is ontstaan door een defect in de druppelaar die door de eigenaar in de auto is geplaatst. Niet alleen de auto is in vlammen opgegaan, maar ook de garage waarin de auto gestald stond. De eigenaar van de garage stelt de auto eigenaar aansprakelijk. Er is geen dekking voor de aansprakelijkheid van de eigenaar van de auto omdat de WAM dekking is opgeschort en op een eventuele AVP is er geen dekking omdat daarop schade met of door motorrijtuigen uitgesloten is.

Zou de gemiddelde particulier die op internet wordt verlokt de dekking van zijn auto of motor in de winter op te schorten dit alles beseffen?

Als alleenstaande heb je voldoende aan een AVP voor alleenstaanden?
Man en vrouw zijn gescheiden. De kinderen van 4 en 5 jaar blijven bij de moeder wonen. De vader vertrekt naar een ander deel van Nederland en blijft zonder partner.

Vader sluit op internet een AVP verzekering af. Hij kiest voor de goedkoopste optie ‘alleenstaand zonder kinderen’ wetende dat de moeder een gezins AVP heeft.

Zoon Jacob kan al heel goed zijn naam schrijven. Hij doet dat ook met een steentje in de lak van de splinternieuwe BWM van de buurman. De schade? €6.500,-.

Moeder claimt de schade bij haar AVP verzekeraar. Maar de schadebehandelaar van de verzekeraar heeft doorgeleerd. Hij weet dat bij kinderen onder de 12 jaar beide ouders risico-aansprakelijkheid en ieder evenveel aansprakelijk zijn voor de daden van kinderen jonger dan 14 jaar. De AVP verzekeraar van de moeder vergoedt 50% van de schade en verwijst voor de andere 50% van de schade naar de vader. De vader kan de schade niet claimen op zijn AVP waar hij zelf via internet voor heeft gekozen. Schade veroorzaakt door kinderen is niet meeverzekerd.

Financieel advies geven is een echt vak! Adviseurs doen er verstandig aan om meer over hun vak te praten en in gesprekken duidelijk te maken op welke zaken een onafhankelijk deskundige wél let die een particulier waarschijnlijk over het hoofd ziet.

Anita Hol-Bubeck verzorgt voor Bureau DFO de 7-daagse opleiding Schadebehandelaar Financieel advieskantoor. De cursisten reageren razend enthousiast omdat ze de dingen die ze leren gelijk de volgende dag in de praktijk kunnen brengen.  Meer informatie vindt u hierover op onze web-site: https://www.dfobv.nl/product/opleiding-schadebehandelaar-financieel-advieskantoor/

ICT is moeilijk, niet helemaal te begrijpen maar o zo belangrijk!

Leuke quizvraag: Waar staat de afkorting ICT eigenlijk voor?1

Naast de “normale wereld” is er de “ICT-wereld”. Toch gaan de veranderingen in de ICT-wereld in de komende tijd grote gevolgen hebben voor de praktijk op elk financieel advieskantoor.

SIVI is als onafhankelijke Stichting het kennis- en standaardisatie-instituut voor het digitaal zakendoen binnen de verzekeringsindustrie. Onder meer Adfiz maakt deel uit van het bestuur van SIVI.

SIVI heeft een visie ontwikkeld voor de relevante ontwikkelingen op het gebied van automatisering waarmee de de sector en dus ook financieel advieskantoren te maken krijgen. Het gaat hierbij niet over vergezichten maar over de overzichtelijke periode tot 2020. Dit rapport kunt u lezen via deze link: https://www.sivi.org/publicaties/sivi-vooruitblik-2019-2020/

Voor niet ICT-mensen is het best even “doorbijten” om dit rapport door te nemen. Voor ondernemers die nadenken over de toekomst van hun kantoor is dit echter verplichte kost. Het rapport zet een aantal belangrijke lijnen uit voor de toekomst waarmee elk kantoor onvermijdelijk wordt geconfronteerd.  Ondernemers die deze ontwikkelingen onderkennen zullen over het algemeen beter in staat zijn hun onderneming tijdig aan te passen aan de veranderingen die komen.

De lijn die SIVI schetst is een sector waarin de communicatie tussen klant, adviseur en aanbieder gekenmerkt wordt door:

  • Een gemeenschappelijke standaard waarmee alle partijen binnen de sector met elkaar kunnen communiceren.
  • Klanten die meer en meer eigenaar worden van hun eigen gegevens.
  • Partijen die de benodigde data over de klant ophalen op het moment dat zij de dienst leveren en deze data slechts kort archiveren.
  • Adviseurs die veel meer dan nu het geval is, gebruik gaan maken van klantgegevens die direct bij de bron worden opgehaald, waardoor het verzamelen van data bij de klant en de kans op fouten bij het overnemen van data tot het verleden gaan behoren.
  • Het gebruik van meer en meer gevalideerde data. Daarmee kan de adviseur, maar ook de aanbieder, uitgaan van de juistheid van de data.

Deze ontwikkeling zal ertoe leiden dat de hoeveelheid administratieve werkzaamheden op financieel advieskantoren afneemt. Daarentegen denken wij dat de advieswerkzaamheden gaan toenemen. Zowel in de breedte (meer onderwerpen waarover geadviseerd wordt) als in de diepte (meer complexe onderwerpen).

Lunchbijeenkomst: toekomst van het financieel advieskantoor in een digitale wereld
Bureau DFO organiseert in maart een lunch voor maximaal 10 relaties van Bureau DFO. Tijdens deze lunch wordt in het bijzijn van een van de opstellers van het rapport van gedachten gewisseld over de consequenties die deze veranderingen voor de dagelijkse praktijk van het financieel advieskantoor gaan hebben. Wilt u hieraan, als gast van Bureau DFO, deelnemen, dan kunt u dit aangeven op het volgende mailadres: avanekeren@dfobv.nl. Bij meer belangstelling dan plaatsen maken wij een selectie op basis van de aanwezigheid van zoveel mogelijk verschillende type ondernemers tijdens deze lunch.

1informatie- en communicatietechnologie

Wft advieseisen gelden ook voor collectieve inkomensverzekeringen

Sinds enige tijd is er een verhoogde aandacht waarneembaar voor collectieve inkomensverzekeringen. De AFM heeft in haar ‘Klantbelang Dashboard 2018’ opgemerkt dat aanbieders van collectieve inkomensverzekeringen, meer dan tot nu toe kennelijk het geval was, moeten borgen dat bij de productontwikkeling daadwerkelijk rekening is gehouden met de belangen van zowel de werkgever, als die van de werknemers.

De aandacht voor de advieskant van collectieve inkomensverzekeringen is groeiende. Zo is slechts beperkt bekend dat op collectieve inkomensverzekeringen het wettelijk adviestraject van toepassing is. Bij een groot aantal adviseurs leeft het misverstand dat de wettelijke adviesregels slechts van toepassing zijn op financiële producten die onder het provisieverbod vallen. Dat die aanname onjuist is, blijkt uit de regels voor bijvoorbeeld consumptief krediet (provisie verplicht, adviesregels van toepassing bij kredieten groter dan € 1.000) en uitvaartverzekeringen (provisie verboden, adviesregels niet van toepassing).

De wettelijke adviesregels ex art. 4:23 Wft gelden onder meer wanneer het gaat om financiële producten die voor inkomensaanvulling zorgen, wanneer een inkomen van een consument (deels) wegvalt, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid. Inkomensaanvullingen voor individuele werknemers, ook al worden deze collectief verzekerd, vallen daarom onder het wettelijk adviestraject. Het gaat hierbij overigens niet om verzuimverzekeringen, waarbij de werkgever een deel van zijn potentiële schadelast (nl. de verplichte loondoorbetaling van een zieke werknemer) via een verzekering afdekt.

Bureau DFO signaleert dat veel adviseurs inhoudelijk nog moeite hebben met een advies over collectieve inkomensverzekeringen. Dat is wel verklaarbaar. Wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid is immers erg ingewikkeld (Wulbz, WGA, WIA, Ziektewet, Wet Bezava, etc.). De wispelturigheid van de Nederlandse overheid helpt ook niet erg om deze materie voor eens en altijd goed in de vingers te krijgen. Daarnaast wordt van deze adviseurs verwacht dat zij op de hoogte zijn van andere wetgeving die van belang is voor een passend advies op het gebied van collectieve inkomensverzekeringen (Arbowet, Wet verbetering poortwachter, etc.).

Verder geldt, net als voor verzekeraars, dat adviseurs in hun advies niet alleen rekening moeten houden met de belangen van de opdrachtgever (de werkgever), maar ook oog moeten hebben voor de belangen van de betreffende werknemers. Wanneer de adviseur dat in onvoldoende mate heeft gedaan en de werkgever verzoekt hem om de afgesloten regelingen uit te leggen tijdens een personeelsbijeenkomst, dan kan hij in een moeilijk parket komen te zitten.

En of dat allemaal nog niet genoeg is, moet de schadeadviseur zakelijk die te maken krijgt met collectieve inkomensverzekeringen, ook rekening houden met allerlei regels op het gebied van privacy van de werknemers. Die adviseur moet zich dan ook nog eens afvragen welke persoonsgegevens van de werknemers wel en welke niet mogen worden verwerkt.

Dit alles maakt dat adviseurs, voor wie collectieve inkomensverzekeringen geen dagelijkse kost zijn, vaak nog opzien tegen advisering over deze financiële producten.

Heeft u hulp nodig? Bureau DFO organiseert workshops over dit onderwerp, waarbij u ook nog eens relevante modeldocumenten ontvangt; zie onze website.

Uw klant heeft u nodig! Gratis teksten voor uw klanten

Levensverzekeringsmaatschappij Scildon heeft Bureau DFO opdracht gegeven één keer in de maand een tekst te schrijven met een actueel onderwerp, waarmee u uw klanten kunt helpen om het gesprek hierover aan te gaan. Deze teksten zijn gericht op de consument. In de tekst staan de activiteiten van uw financieel advieskantoor centraal. De naam Scildon komt er niet in voor.

Om te vieren dat de maatschappij in het grote Adfiz onderzoek door het intermediair opnieuw als beste verzekeraar (pensioen) is verkozen biedt Scildon deze teksten zonder kosten aan.

Bureau DFO mag ook niet-relaties van Scildon (mits financieel adviseur) deze teksten gratis aanbieden. Wilt u deze teksten maandelijks ontvangen, meldt u zich dan aan via onderstaande link.

AANMELDEN

Aan het einde van elke maand ontvangt u een nieuwe tekst. U kunt de teksten naar eigen inzicht gebruiken. Bijvoorbeeld voor in uw nieuwsbrief, in een mail, op uw website of via uw sociale media.