Wft advieseisen gelden ook voor collectieve inkomensverzekeringen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sinds enige tijd is er een verhoogde aandacht waarneembaar voor collectieve inkomensverzekeringen. De AFM heeft in haar ‘Klantbelang Dashboard 2018’ opgemerkt dat aanbieders van collectieve inkomensverzekeringen, meer dan tot nu toe kennelijk het geval was, moeten borgen dat bij de productontwikkeling daadwerkelijk rekening is gehouden met de belangen van zowel de werkgever, als die van de werknemers.

De aandacht voor de advieskant van collectieve inkomensverzekeringen is groeiende. Zo is slechts beperkt bekend dat op collectieve inkomensverzekeringen het wettelijk adviestraject van toepassing is. Bij een groot aantal adviseurs leeft het misverstand dat de wettelijke adviesregels slechts van toepassing zijn op financiële producten die onder het provisieverbod vallen. Dat die aanname onjuist is, blijkt uit de regels voor bijvoorbeeld consumptief krediet (provisie verplicht, adviesregels van toepassing bij kredieten groter dan € 1.000) en uitvaartverzekeringen (provisie verboden, adviesregels niet van toepassing).

De wettelijke adviesregels ex art. 4:23 Wft gelden onder meer wanneer het gaat om financiële producten die voor inkomensaanvulling zorgen, wanneer een inkomen van een consument (deels) wegvalt, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid. Inkomensaanvullingen voor individuele werknemers, ook al worden deze collectief verzekerd, vallen daarom onder het wettelijk adviestraject. Het gaat hierbij overigens niet om verzuimverzekeringen, waarbij de werkgever een deel van zijn potentiële schadelast (nl. de verplichte loondoorbetaling van een zieke werknemer) via een verzekering afdekt.

Bureau DFO signaleert dat veel adviseurs inhoudelijk nog moeite hebben met een advies over collectieve inkomensverzekeringen. Dat is wel verklaarbaar. Wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid is immers erg ingewikkeld (Wulbz, WGA, WIA, Ziektewet, Wet Bezava, etc.). De wispelturigheid van de Nederlandse overheid helpt ook niet erg om deze materie voor eens en altijd goed in de vingers te krijgen. Daarnaast wordt van deze adviseurs verwacht dat zij op de hoogte zijn van andere wetgeving die van belang is voor een passend advies op het gebied van collectieve inkomensverzekeringen (Arbowet, Wet verbetering poortwachter, etc.).

Verder geldt, net als voor verzekeraars, dat adviseurs in hun advies niet alleen rekening moeten houden met de belangen van de opdrachtgever (de werkgever), maar ook oog moeten hebben voor de belangen van de betreffende werknemers. Wanneer de adviseur dat in onvoldoende mate heeft gedaan en de werkgever verzoekt hem om de afgesloten regelingen uit te leggen tijdens een personeelsbijeenkomst, dan kan hij in een moeilijk parket komen te zitten.

En of dat allemaal nog niet genoeg is, moet de schadeadviseur zakelijk die te maken krijgt met collectieve inkomensverzekeringen, ook rekening houden met allerlei regels op het gebied van privacy van de werknemers. Die adviseur moet zich dan ook nog eens afvragen welke persoonsgegevens van de werknemers wel en welke niet mogen worden verwerkt.

Dit alles maakt dat adviseurs, voor wie collectieve inkomensverzekeringen geen dagelijkse kost zijn, vaak nog opzien tegen advisering over deze financiële producten.

Heeft u hulp nodig? Bureau DFO organiseert workshops over dit onderwerp, waarbij u ook nog eens relevante modeldocumenten ontvangt; zie onze website.

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin