PE blijft lastig onderwerp

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In de afgelopen weken is er in de media het nodige geschreven over het PE-bouwwerk. Uit de vele vragen die Bureau DFO krijgt, blijkt dat er veel onduidelijkheid is. Wij vatten kort een aantal zaken samen:

PE-examen niet tijdig gehaald: bijzonder examen afleggen

Adviseurs die -om wat voor reden dan ook- er niet in slagen om vóór 1 april 2019 de voor hen van toepassing zijnde PE-examens af te leggen, verliezen hun adviesbevoegdheid op die terreinen. Zij kunnen deze echter weer in kracht herstellen door het afleggen van een zgn. ‘bijzonder PE-examen’. Dit is een inhaalexamen, dat met ingang vanaf 1 april 2019 beperkt wordt aangeboden: om de vier maanden is het gedurende een kalenderweek mogelijk om een dergelijk bijzondere PE-examen af te leggen. Ook gelden er specifieke termijnen voor de aanmelding voor zo’n bijzonder PE-examen. Mocht u op zo’n bijzonder PE-examen zijn aangewezen, dan is een goede planning in de tijd dus noodzakelijk. Na het behalen van een bijzonder PE-examen wordt de adviesbevoegdheid opnieuw weer van kracht.

Overigens zal zo’n bijzonder PE-examen uitgebreider en dus zwaarder zijn dan een regulier PE-examen. Niet alleen wordt bij de vraagstelling geput uit onderwerpen uit meerdere periodes, ook worden vaardigheden en competenties tot op zekere hoogte weer getoetst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er een casus moet worden uitgewerkt.

Schrijnende situaties
In de aanloop naar 1 april 2017 (de datum waarop alle adviseurs in het bezit moesten zijn van voor hen relevante Wft-diploma’s ‘nieuwe stijl’) gold een overgangsregeling voor adviseurs die er om legitieme redenen niet in waren geslaagd om tijdig hun PE-plus-examens te behalen. De zogenaamde schrijnende situaties. Zo’n formeel ingestelde overgangsperiode is er nu niet. Maar het is nog wel steeds mogelijk om in voorkomende situaties bij de AFM een tijdelijke ontheffing te vragen voor het afleggen van het PE-examen. Een dergelijk verzoek moet wel met legitieme redenen worden onderbouwd; de belanghebbende adviseur zal aan voorwaarden moeten voldoen:

  1. De aanvrager (financieel dienstverlener) dient aan te tonen dat redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan de diplomaplicht; en
  2. De aanvrager dient aan te tonen dat de doeleinden die de diplomaplicht beoogt te bewerkstelligen anderszins worden bereikt.

De AFM beoordeelt op zorgvuldige wijze of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en of een tijdelijke ontheffing kan worden verleend. Bij haar oordeelsvorming baseert de AFM zich op de vereisten en uitgangspunten die voortvloeien uit de wet, het ontheffingsbeleid en relevante informatie waarover zij vanuit haar toezicht beschikt.

Voor het aanvragen van een tijdelijke ontheffing is een speciaal aanvraagformulier beschikbaar. 

Opnieuw examen doen?
Dan was er in de media ook nog een bericht van Hoffelijk Financieel waarin werd aangegeven dat adviseurs van wie de adviesbevoegdheid is verlopen, deze niet langer kunnen herstellen door opnieuw Wft-examen te doen. Dick van Velzen van NIBE-SVV reageerde in zijn blog direct met de mededeling dat dit bericht van Hoffelijk Financieel onjuist was: https://www.nibesvv.nl/NIBESVV-Nieuws/Onnodige-paniek-om-het-bijzondere-PE-examen.html

Bureau DFO heeft daarom maar zelf contact met het CDFD gezocht. Onze conclusie: goed dat Hoffelijk Financieel op deze mogelijke interpretatie van de internetconsultatie heeft gewezen, maar wij verwachten dat na het verschijnen van de definitieve versie er geen aanleiding meer is deze interpretatie te handhaven.

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin