DFO Nieuwsbrief Covid-19: Effecten arbeidstijdverkorting, digitaal overleggen en wat als een onderneming; nr. 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hoe zit het met de jaarverrekening, wat als een onderneming zijn premie niet kan betalen, wat zijn de effecten van arbeidstijdverkorting voor pensioenopbouw en wat is een goed platform voor teleconferencing? Enkele onderwerpen uit deze derde DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen.

Bedrijfsverzekeringen

Heeft verzekeringnemer recht om verlaging van jaarpremie te vragen?
Voor diverse bedrijfsschadeverzekeringen geldt een jaarpremie gebaseerd op de verwachtte omzet. In de voorwaarden van de verzekering staat in veel gevallen dat er eens per jaar een moment van verrekening zal plaatsvinden. Als gevolg van de preventieve maatregelen in het kader van het Coronavirus zijn er een groot aantal ondernemingen die nu geheel geen inkomsten hebben en waarvan vrijwel zeker is dat hun jaaromzet lager is dan eerder verwacht. De vraag is of deze kantoren van de betreffende verzekeraar tussentijds een verlaging van de verwachte jaaromzet en dus van de nominale maandelijkse premie kunnen vragen.

Hoewel de polisvoorwaarden wellicht anders indiceren is Bureau DFO van oordeel dat wanneer de ondernemer aannemelijk kan maken dat als gevolg van de huidige omstandigheden zijn jaaromzet in relevante mate lager zal zijn dan eerder verwacht, een verzekeraar verplicht is aan dit verzoek mee te werken. Dit is ook in lijn met het overheidsbeleid om ondernemers maximaal tegemoet te komen om de financiële klappen die men krijgt op te vangen.

Heeft de verzekeringnemer recht om betaling van premies uit te stellen?Ondernemers die op dit moment geen inkomsten hebben, kunnen problemen gaan ondervinden bij het betalen van verzekeringspremies. Vanuit het Verbond van Verzekeraars is (nog) niet het beleid gecommuniceerd waarbij verzekeringsmaatschappijen ondernemers op dit punt tegemoet willen komen.

Uiteraard kan een financieel adviseur in overleg treden met een risicodrager over individuele klanten. Wij taxeren dat een aantal aanbieders bereid zullen zijn dit soort verzoeken vanuit een positieve grondhouding te beoordelen. Maar op dit moment bestaat er geen ‘recht’ op premie uitstel.

Wel is het belangrijk dat de adviseurs klanten waarbij een dreiging ontstaat dat zij deze premies niet tijdig meer kunnen betalen, actief gaan informeren en ondersteunen om onverzekerbaarheid te voorkomen. Bijvoorbeeld door deze ondernemers te helpen gebruik te maken van de kredietfaciliteiten die de overheid nu ter beschikking stelt.

Pensioen

Wat zijn de gevolgen van arbeidstijdverkorting voor de pensioenopbouw?
Het centraal aanspreekpunt pensioenen van de belastingdienst heeft op 16 maart aangegeven dat pensioenopbouw ongewijzigd kan worden voortgezet bij tijdelijke arbeidsduurverkorting: Het CAP schrijft hierover het volgende:
De invulling van het begrip pensioengevende diensttijd is vastgelegd in artikel 18g van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) en nader uitgewerkt in artikel 10a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) en onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514.

Gedurende de periode van tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus Covid-19 kunnen zich met name de volgende situaties voordoen:

  1. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. In dat geval blijft er gewoon sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel a, UBLB. Dat hierbij sprake kan zijn van een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging (artikel 19 Wet LB). Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
  2. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd in verband met het coronavirus Covid-19. Als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering), is er sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB (eerste deel). De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
  3. Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB (tweede deel) en onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-2851.

De link naar het antwoord van het CAP: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-004-200316/

Digitaal overleg met de klant en medewerkers

Het automatiseringssysteem ANVA is in het verleden opgericht door de NVA met de bedoeling te borgen dat er in Nederland een onafhankelijk professioneel intermediair zou blijven bestaan. Daarmee heeft ANVA altijd een meer dan alleen commerciële doelstelling gehad.

In samenwerking met Adfiz (de opvolger van de NVA) heeft ANVA besloten om alle kantoren in Nederland voor een periode van twee maanden gratis toegang te geven tot het communicatieplatform Safebay. Waarmee veilig videoconferencing kan worden gehouden. Met deze software kan veilig advies op afstand worden gegeven. Maar ook is een veilige uitwisseling van documenten mogelijk.

Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig registreren op de website van Safebay waarna ze Safebay kunnen downloaden voor hun mobiele telefoon of desktop computer. Voor consumenten is het gebruik van Safebay altijd gratis.

https://im.safebay.io/session/registertype

Verdere vragen en antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het Coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen. We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: avanekeren@dfobv.nl

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin