DFO Nieuwsbrief Covid-19: Arbeidstijdverkorting, Uitgestelde examens, Veiligheid bij digitaal werken en de AFM Marktmonitor; nr. 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Arbeidstijdverkorting, Toets- en eindtermen van uitgestelde examens, Veiligheid bij digitaal werken, en de verplichte AFM Marktmonitor. Enkele onderwerpen uit deze tweede DFO Nieuwsbrief die we zonder kosten aan financieel adviseurs ter beschikking stellen.

Bedrijfsvoering

Begeleiding bij aanvraag arbeidstijdverkorting
In onze eerste nieuwsbrief hebben wij informatie gegeven over de eisen die worden gesteld aan het aanvragen van arbeidstijdverkorting.

De site waarop aanvullende informatie staat lijkt zwaar belast te zijn waardoor we horen dat advieskantoren moeite hebben met het zich goed oriënteren op het proces van aanvragen. Voor kantoren tot 50 medewerkers kan Bureau DFO desgewenst de aanvraag begeleiden. Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij Agaat van Ekeren: via avanekeren@dfobv.nl.


Extra alertheid op misbruik bij digitale communicatie
Bij veel kantoren gaan medewerkers nu voor het eerst thuiswerken. Doordat dit tot op heden niet aan de orde was, is te zien dat er geen veilige en geteste digitale infrastructuur aanwezig is. “We proberen er met elkaar het beste van te maken”. Hierdoor gaan voor het kantoor nieuwe risico’s ontstaan. Cybercriminaliteit kan relatief eenvoudig het totale kantoor platleggen. Het is verstandig om alle thuiswerkende medewerkers op het hart te drukken extra zorgvuldig te zijn om dit risico te beperken. Een paar tips:

  • Installeer niet zo maar ‘gratis’ software die juist nu wordt aangeboden en die inspelen op het onverwacht ‘thuiswerken’;
  • Installeer de meest recente updates voor hard- en software;
  • Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die niet worden verwacht of van een onbekende afzender zijn.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een aparte pagina met tips voor veilig digitaal thuiswerken.

https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2020/maart/15/aandachtspunten-thuiswerken

 

Wordt inleverdatum AFM Marktmonitor opgeschoven?
Financieel adviseurs dienen dit jaar weer de AFM Marktmonitor in te vullen. Insturen van het formulier dient voor een bepaalde datum te geschieden. De AFM werkt met drie groepen. De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kon vanaf 2 maart de vragenlijst invullen, groep twee vanaf 9 maart en groep drie vanaf 16 maart. Voor het invullen van de vragenlijst krijgen alle groepen vier weken de tijd.

Bij met name groep drie kunnen er nu problemen ontstaan om op tijd het formulier ingevuld te krijgen, omdat het bijvoorbeeld lastig is alle noodzakelijke gegevens te verzamelen of doordat mensen met bepaalde kennis die nodig is om bepaalde vragen te beantwoorden thuis werken.

Alle medewerkers van de AFM werken op dit moment thuis. Dus de organisatie ervaart zelf nu ook tegen welke problemen ondernemers aanlopen. Bureau DFO kan zich niet voorstellen dat er een functionaris bij de AFM is die nu echt de behoefte voelt om een financieel adviseur aan te spreken die de termijn van vier weken nu even niet volledig volgt.

Bureau DFO gaat de AFM formeel vragen dat men adviseurs die als gevolg van het Coronavirus niet tijdig de informatie uit de Marktmonitor kan aanleveren, hiervoor extra tijd te gunnen. In een van de volgde nieuwsbrieven koppelen we de reactie van de AFM terug.

Toets- en eindtermen van uitgestelde examens

Wat zijn de gevolgen van de sluiting van de examenlocaties voor het Examen Leergang Erkend Hypothecair Planner?
De examenlocaties zijn gesloten tot in elk geval 6 april. Formeel geldt voor de examens vanaf 1 april dat deze op basis van de nieuwe eind- en toetstermen worden afgenomen. Op verzoek van het bestuur van de NVHP heeft CITO besloten dat kandidaten die zich op hadden gegeven voor een examen in maart, tot 1 juni 2020 de gelegenheid krijgen om het ‘oude’ examen af te leggen. Meer informatie hierover 033 – 254 20 21

Wat zijn de gevolgen van de sluiting van de examenlocaties van DUO voor het afleggen van PE examens?
De examenlocaties van DUO zijn in elk geval van 17 maart tot 6 april (minimaal) gesloten. Deze examens worden gebruikt voor het afleggen van onder meer de Wft PE-examens. Ook hier geldt dat na 1 april deels nieuwe stof wordt geëxamineerd. Bureau DFO bepleit dat DUO een gelijk besluit neemt zoals ook de NVHP heeft genomen: tot 1 juni de mogelijkheid bieden om PE-examens te doen op basis van de examens zoals die tot 1 april van kracht waren. 

Hypotheken

Is persoonlijke identificatie in kader hypothecair krediet nog nodig?
Ja, maar… Persoonlijke identificatie in het kader van een aanvraag voor hypothecair krediet is een belangrijk instrument om het gebruik van crimineel geld tegen te gaan. Tegelijkertijd past het persoonlijk identificeren niet goed bij het streven om persoonlijke contacten nu zo veel als mogelijk te beperken.

Meerdere geldverstrekkers onderzoeken op dit moment of versneld digitaal of op afstand identificeren mogelijk is. Identificatie blijft dan geborgd maar wellicht op een andere wijze en op een ander moment.

Bureau DFO verwacht dat op korte termijn een aantal geldverstrekkers met ‘oplossingen’ komen waardoor enerzijds wel de noodzakelijke identificatie plaatsvindt maar anderzijds de gewenste ‘sociale afstand’ mogelijk is.

Verdere vragen en antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het coronavirus voor financieel advieskantoren. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen. We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: avanekeren@dfobv.nl

 

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin