Het begrip “bemiddelen” in de Wft; nr. 866

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Het begrip “bemiddelen” in de Wft


De Wft kent het begrip “bemiddelen”. Wie de definitie in de wet leest, kan zich het hoofd buigen over de vraag of de leverancier van zijn balpen nu volgens de wetgever ook bemiddelaar is. Het antwoord is nee. Maar waarom dan niet?

Definitie in de wet

De Wet op het financieel toezicht geeft in artikel 1 de definities van in de wet veel gebruikte begrippen. Een van deze begrippen is het woord “bemiddelen”. Voldoet een bepaalde activiteit aan het begrip “bemiddelen” dan is bijvoorbeeld vereist dat de partij die deze dienst levert beschikt over een in het kader van de Wft af te geven vergunning voor de betreffende product-dienstencombinatie.

Voor verzekeringen geeft de Wft voor het begrip “bemiddelen” de volgende definitie:

Bemiddelen:
Alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of gericht op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering.

Illegale bemiddelaar?
Het is met name het laatste gedeelte van deze definitie dat in de praktijk tot vragen leidt. Wanneer worden bij het beheer en de uitvoering van een verzekering diensten verleend die zodanig zijn dat de verlener van deze diensten zelf vergunningplichtig is?

Voor de financieel dienstverlener is het antwoord op deze vraag belangrijk. Want zou de leverancier, met wie deze financieel dienstverlener samenwerkt, zijn te kwalificeren als bemiddelaar en opereert deze dienstverlener zonder passende vergunning, dan werkt de financieel dienstverlener dus samen met een illegale onderbemiddelaar. De AFM kan dan aan de financieel dienstverlener een sanctie opleggen.

Lead provider kan voldoen aan definitie bemiddelen
Dat het hier gaat om een serieus te nemen onderwerp kan worden geïllustreerd aan de hand van de activiteit lead providing. Een lead provider kan als activiteit hebben, het verzamelen van data van consumenten of ondernemers die mogelijk geïnteresseerd zijn in de aanschaf verzekeringen of een hypotheek.

Deze data kunnen vervolgens worden verkocht aan financieel dienstverleners die met behulp van deze gegevens zich binnen deze doelgroep gericht kunnen profileren. Goede leads zullen in het algemeen leiden tot meer transacties, dan wanneer de financieel dienstverlener zich zo maar zonder enige voorselectie richting consumenten profileert.

Ten aanzien van leadproviders heeft de AFM de Wft zodanig geïnterpreteerd dat er geacht wordt sprake te zijn van bemiddelen in de zin van de Wft, zodra de leadprovider meer gegevens verstrekt dan bereikbaarheidsgegevens van de prospect (naam/adres/woonplaats/telefoon/mail). Wordt direct of indirect meer informatie verstrekt, dan is voldaan aan het begrip bemiddelen en handelt de leadprovider illegaal door, zonder passende Wft vergunning, deze gegevens te verkopen en handelt de financieel dienstverlener in strijd met de wet door samen te werken met deze illegale bemiddelaar.

Automatiseringsbedrijven
De vraag die kan opkomen is: hoe zit het met softwarebedrijven die hun software leveren aan financieel advieskantoren? Hierbij is het namelijk evident dat deze bedrijven de financieel adviseur assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering.

Wordt echter gekeken naar de bekende softwareleveranciers in de financiële sector, dan is het aantal leveranciers met een Wft vergunning op de vingers van een hand te tellen.

Hoe kan dit? Het antwoord is als volgt:

Het element “het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een overeenkomst inzake een verzekering” is ontleend aan artikel 2, derde lid, van de richtlijn verzekeringsbemiddeling. In de toelichting op artikel 1, onderdeel e, van de Wft is aangegeven dat bij assisteren bij het beheer onder meer kan worden gedacht aan het innen van premies ten behoeve van een verzekeraar of het bijstaan van een cliënt wanneer deze jegens de verzekeraar een beroep doet op de overeenkomst (bijvoorbeeld als de cliënt een schade claimt). (Kamerstuk 29 708, nr. 19)

Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar het eerste gedeelte van de definitie waarin is opgenomen dat de activiteit moet zijn gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst of het assisteren daarbij. Het woord “tussenpersoon” impliceert dat de leverancier een relatie onderhoudt met beide partijen: de consument en de financieel dienstverlener. Dat is bij de meeste automatiseringsbedrijven (nog) niet het geval. Vandaar dat zij (nog) niet zijn te kwalificeren als bemiddelaar. Zodra de automatiseringsbedrijven dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen wél ook een rechtstreekse relatie met de consument gaan opbouwen kan dit impliceren dat zij op dat moment ook bemiddelaar worden.

Geen bemiddeling maar wel uitbesteding
Een financieel dienstverlener die gebruik maakt van een softwareonderneming die verder geen rechtstreekse relatie onderhoudt met consumenten, met het doel verzekeringen tot stand te brengen of te assisteren bij het beheer van bestaande verzekeringen, hoeft dus niet bang te zijn dat de AFM hem zal aanspreken samen te werken met een illegale onderbemiddelaar.

Maar bij het door een derde laten verzorgen van een deel van de administratie kan wel sprake zijn van uitbesteding.

In zijn algemeenheid geldt ten aanzien van uitbesteding, dat ondernemingen vrij zijn om bepaalde werkzaamheden aan derden uit te besteden. Maar de eisen die gelden voor de financieel dienstverlener die de werkzaamheden zelf uitvoert, gelden onverkort voor de onderneming die deze werkzaamheden door een derde laat uitvoeren. Deze dienstverlener dient dus ervoor te zorgen dat deze derde de werkzaamheden uitvoert conform de wettelijke eisen die gelden voor de financieel dienstverleners die deze werkzaamheden zelf uitvoeren. Doet de toeleverancier dit niet, dan is de financieel dienstverlener die deze werkzaamheden aan derden overdraagt hierop aanspreekbaar.

Tekst gemaakt naar inzicht van 29 maart 2021

© 2021 Bureau DFO

 

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin