Waardering Assurantieportefeuilles 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Al sinds 2004 meet Bureau DFO de wijze waarop financieel advieskantoren de waardes van assurantieportefeuilles bepalen. Doordat van de meeste aspecten data beschikbaar zijn over de afgelopen vijftien jaar, zijn de verschillende ontwikkelingen door de jaren heen goed zichtbaar. In week 6 komt het meest recente rapport beschikbaar. In dit artikel geven we een samenvatting van enkele ontwikkelingen die zichtbaar zijn.

Vraag naar portefeuilles is groot
Niet eerder gaf zo’n groot deel van de adviseurs (64%) aan dat er meer vraag naar assurantie-portefeuilles is dan aanbod. Dit beeld wordt mogelijk voor een deel versterkt doordat in de afgelopen maanden de vakpers zeer regelmatig berichtte over financieel advieskantoren die van eigenaar waren gewisseld. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat de verschillende partijen die zich professioneel bezighouden met de aan- en verkoop van financieel advieskantoren unaniem rapporteren dat de tijd tussen het moment waarop een kantoor definitief in de verkoop komt en het moment waarop het kantoor concreet is verkocht relatief kort is. Dit bevestigt het beeld dat in de huidige markt er meer vraag dan aanbod is van financieel advieskantoren.

Zorg over AVG een stuk minder
In 2018 werd aan de respondenten gevraagd wat het effect van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, zou zijn op de ontwikkeling van de waarde van het financieel advieskantoor. Deze vraag werd gesteld enkele maanden voor de concrete invoering van de AVG in Nederland. Destijds taxeerde 37% van de respondenten dat de invoering van de AVG negatief zou uitwerken op de waarde van financieel advieskantoren. Inmiddels is de markt gewend geraakt aan de AVG en denkt nog maar 22% dat de AVG een negatieve invloed heeft op de waardeontwikkeling.

De laatstgenoemde respondenten komen mogelijk tot deze verwachting omdat onder deskundigen verschillend wordt gedacht in hoeverre een verkoper van een portefeuille (dus niet de aandelen van het financieel advieskantoor) gerechtigd is om zonder uitdrukkelijke instemming de complete dossiers inclusief klantgegevens, over te dragen aan de koper. Inmiddels geeft 42% van de respondenten aan bij verkoop aan zijn klanten uitdrukkelijke toestemming voor gegevensoverdracht te vragen.

Aanwezigheid abonnementen wordt negatief gewaardeerd
Rond 2013 was de verwachting dat veel kantoren zouden overgaan op systemen waarbij de kosten van advies en onderhoud (deels) gefinancierd zouden worden door abonnementen die het kantoor met de klanten zouden gaan afsluiten. Uit alle onderzoeken die sindsdien zijn gehouden, zowel door DFO als door anderen, komt het beeld naar voren dat het systeem van abonnementen niet breed ingang heeft gevonden bij financieel advieskantoren. Sinds 2015, toen deze vraag voor het eerst werd gesteld, is te zien dat de markt de aanwezigheid van een substantieel deel van de inkomsten uit abonnementen als een negatieve factor ervaart bij het bepalen van de waarde van een financieel advieskantoor. Gaf in 2015 nog maar 18% aan de aanwezigheid van abonnementen als een negatieve factor te ervaren, in 2019 is dit percentage gestegen naar 44%.

Het totaal is minder waard dan de som der delen
In het onderzoek is, net als in de afgelopen 15 jaar, in beeld gebracht hoe de markt de afzonderlijke onderdelen van een financieel advieskantoor waardeert. Het betreft de onderdelen:

 • Abonnementen;
 • Leven;
 • Schade:
  • Aansprakelijkheid
  • Benzine
  • Brand
  • Rechtsbijstand
  • Overige varia.

In het rapport 2019 is te zien dat de waarde van de afzonderlijke onderdelen hoger gewaardeerd wordt, dan de in het onderzoek opgenomen fictieve portefeuille die is samengesteld uit al deze onderdelen. Het totaal blijkt lager te worden gewaardeerd dan de afzonderlijke onderdelen.

Dit valt te verklaren doordat veel kopers vooral geïnteresseerde zijn om door aankoop van specifieke deelgebieden te groeien en zo door schaalvergroting van die gebieden efficiëntie voordelen denken te kunnen bereiken.

Klik hier om het onderzoek van 2019 te bestellen.

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin