Transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

 

 

Op 1 april 2020 treedt de wet compensatieregeling transitievergoeding (hierna: “compensatieregeling”) voor langdurig zieke werknemers in werking. Hoewel dat nog een aantal maanden duurt, is het toch goed nu al te weten wat deze wet inhoudt en eventueel al actie te ondernemen.

Als een werknemer 104 weken of langer wegens ziekte niet in staat is geweest om de afgesproken werkzaamheden te verrichten eindigt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever tijdens ziekte en vervalt ook het opzegverbod dat geldt tijdens ziekte. Als niet aannemelijk is dat de werknemer binnen 26 weken de afgesproken werkzaamheden kan hervatten of aangepaste werkzaamheden kan verrichten bij zijn eigen werkgever, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Daarvoor is wel toestemming van UWV of instemming van de werknemer voor nodig. In de meeste gevallen sluit de werkgever dan met de werknemer een beëindigingsovereenkomst waarin wordt afgesproken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Als een werkgever het initiatief neemt om een arbeidsovereenkomst te beëindigen en de werknemer geen ernstig verwijt valt te maken van die wens tot beëindiging, heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Dit is geregeld in artikel 7:673 BW. Dat geldt ook als een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen van een werknemer die langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is.

Hoewel de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer dus mag worden beëindigd, doen veel werkgevers dat in praktijk niet omdat dan de transitievergoeding aan de werknemer moet worden betaald. De werkgever betaalt dus eerst twee jaar lang het loon door en moet dan nog een vergoeding betalen. Om die kosten te voorkomen worden arbeidsovereenkomsten van langdurig zieke werknemers meestal ‘slapend’ gehouden. De arbeidsovereenkomst wordt dan in feite een lege huls. De werknemer kan niet meer werken, de werkgever hoeft geen loon meer te betalen.

De regering vindt dit soort slapende dienstverbanden onwenselijk.  Om werkgevers tegemoet te komen in de kosten die een zieke werknemer oplevert, is de compensatieregeling tot stand gekomen. Deze wet regelt dat als een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt met een werknemer die langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is, of als een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer van rechtswege eindigt en de werkgever aan de werknemer de transitievergoeding betaalt, UWV aan de werkgever een compensatie betaalt. Deze compensatie is gelijk aan maximaal het bedrag van de   transitievergoeding die verschuldigd is op de eerste dag nadat de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is. Als het loon dat tijdens de ziekteperiode door de werkgever is doorbetaald lager is dan de transitievergoeding, wordt maximaal dat loonbedrag gecompenseerd.

Omdat de compensatieregeling pas in werking treedt op 1 april 2020 kan een verzoek om compensatie pas na die datum worden ingediend. De regeling geldt echter met terugwerkende kracht voor alle gevallen waarin een werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd van een werknemer die na 1 juli 2015 104 weken arbeidsongeschikt is geworden. De arbeidsovereenkomst moet dan wel om die reden zijn beëindigd en de transitievergoeding moet daadwerkelijk zijn betaald. Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomst is geëindigd met behulp van een beëindigingsovereenkomst of door opzegging na toestemming van het UWV. Het deel van de transitievergoeding dat u betaalt aan de werknemer dat betrekking heeft op de periode waarin het dienstverband is doorgelopen nadat de 104 weken grens is bereikt, wordt niet gecompenseerd. De aanvraag voor compensatie van transitievergoedingen die zijn betaald voor 1 april 2020 moet worden ingediend vóór 1 oktober 2020.

U moet het volgende aantonen:

  • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat er een transitievergoeding is betaald;
  • hoe de transitievergoeding is berekend;
  • wat de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

 

>>Terug naar de nieuwsbrief Actueel

Deel deze nieuwsbrief via sociale media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin