DNB over de hypotheekmarkt

De Nederlandsche Bank heeft onlangs haar rapport Overzicht Financiële Stabiliteit voorjaar 2019 gepubliceerd. Hierbij treft u de link aan naar het rapport: https://www.dnb.nl/binaries/OFS_voorjaar_2019_tcm46-384293.pdf

Over de hypotheekmarkt bevat het rapport onder meer de volgende interessante passages.

Prijsontwikkeling woningen
De prijzen van bestaande woningen stegen in 2018 met 9%, de grootste stijging in 17 jaar. Voor 2019 wordt een stijging van circa 6% verwacht.

Financiering door starters
Circa tweederde van de starters leent meer dan 90% van de aankoopprijs.

Sterke daling onder water staande woningen
In 2013 had 35% van de huiseigenaren een hypotheekschuld die hoger was dan de waarde van de woning. In het vierde kwartaal van 2018 was dit percentage nog maar 5%.

Lastenverlichting leidt tot verruiming leencapaciteit
De voor 2020 voorziene lastenverlichting vergroot de leenruimte voor sommige huishoudens met meer dan 10%. DNB en AFM bepleiten een herziening van de leenruimtesystematiek.

Kritisch op taxatie
DNB spreekt van “weeffouten” in de taxatiepraktijk. In bijna 60% van de gevallen is de taxatiewaarde hoger dan de koopsom en bij een derde van de gevallen is de taxatiewaarde tot op de euro gelijk aan de koopsom. DNB meldt dat het erop lijkt dat de taxatiewaarde niet onafhankelijk tot stand komt. DNB spreekt uit dat dit oververhitting van de markt in de hand werkt en de effectiviteit van de LTV-limiet ondermijnt.

Risico scherpe prijscorrectie groot
DNB waarschuwt dat het risico op scherpe prijscorrecties op financiële markten onverminderd groot is. Verantwoordelijk hiervoor is de mondiale beleidsonzekerheid (China, no-deal Brexit, handelsoorlog).

Terug naar de Nieuwsbrief Actualiteiten

 

Asbest blijft aandacht van financieel adviseur houden

Het voornemen om in de komende jaren over te gaan tot een verbod op asbestdaken is van de baan. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer heeft het (gewijzigde) voorstel verworpen (43 van de 75 zetels). Voor de financieel adviseur blijft het onderwerp Asbest echter actueel.

Uitstel naar 2028 heeft niet mogen baten
In de Tweede Kamer werd in 2018 het voorstel om asbestdaken in de komende jaren te verbieden met algemene stemmen aangenomen. Gelet op de kosten die de vervanging van deze daken met zich zou meebrengen en het verzet dat op grond hiervan ontstond, heeft Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) haar voorstel nog proberen te redden door het wetsvoorstel aan te passen waardoor het verbod niet zoals gepland in 2024 maar in 2028 zou ingaan. Deze aanpassing heeft echter niet mogen baten. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel toch verworpen.

Uitsluitingen verzekeraars blijven gehandhaafd
Bij vernieuwing van polisvoorwaarden zijn verzekeringsmaatschappijen in de afgelopen periode steeds vaker ertoe overgegaan om het risico van asbest uit te sluiten of hieraan beperkende voorwaarden te verbinden. Bij bedrijven en consumenten kan het misverstand ontstaan dat het intrekken van het wetsontwerp om te komen tot een verbod op asbestdaken, ook zal betekenen dat verzekeringsmaatschappijen hun beperkende voorwaarden zullen laten vervallen.

Dit zal bij de meeste verzekeraars niet het geval zijn omdat asbestdaken bij brand en stormschade tot forse aansprakelijkheidsclaims kunnen leiden, indien door de schade asbestdelen over een groot gebied zijn verspreid en dit gebied moet worden schoongemaakt.

Ook over de (vervangings-)waarde van beschadigde asbestdaken zullen de nodige discussies gevoerd blijven worden. Kortom: voor de financieel adviseur is er extra reden om alert te blijven op risico’s waarbij sprake is van asbest.

Bureau DFO heeft voor de echte “liefhebbers” van zakelijke schadeverzekeringen op dinsdag 20 augustus a.s. in Eindhoven een zeer leerzame dag georganiseerd. In de Workshop (brand) regres staan maar liefst drie belangrijke onderwerpen centraal:

 1. Wanneer wel en geen brandregres?
 2. Aandachtspunten bij bedrijfsschadeverzekeringen
 3. Asbest in de verzekeringspraktijk.

Mr. Piet Bosma NIVRE re. is aansprakelijkheids- en regresexpert bij Lengkeek. Piet Bosma pleegt al sinds jaar en dag regres voor verzekeraars en andere partijen, naast zijn vak van schade-expert. Hij neemt met u de volgende onderwerpen door:

 1. Behandeling van de verschillende civielrechtelijke aansprakelijkheidsgronden:
  Contractueel/buitencontractueel;
  2.  Schuld- en risicoaansprakelijkheidsgronden;
 2. Subrogatie;
 3. Wettelijke en andere beperkingen van het regresrecht;
 4. Praktijk van de schaderegeling als regres aan de orde is;
 5. Bewijsrecht, stellen en bewijzen;
 6. Vordering van expertise- en verhaalkosten.

Bedrijfsschadeverzekeringen
Zo maar een vraag: Bij een brand in het bedrijf naast het pand van uw klant breekt brand uit. De roetdelen leggen de hightech machine van uw klant voor maanden stil. Is deze schade gedekt op de bedrijfsschadeverzekering van uw klant?

Schade-expert Gerrit Dijk NIVRE-re gaat met de deelnemers de diepte in op het gebied van bedrijfsschadeverzekeringen. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Nieuwe ontwikkelingen in de nadeelcompensatie;
 2. Correcte berekening belangverlies/extra kosten/besparingen;
 3. Omgaan met kosten ter beperking van schade;
 4. Speciale aandachtspunten bij machinebreuk;
 5. Bedrijfsschade of extra kostendekking?

Asbest in de verzekeringspraktijk
Tot slot wordt tijdens deze dag ingegaan op de verschillende aanpassingen in polisvoorwaarden waar het gaat om asbest. Collega’s die eerder dit onderdeel van deze schade-dag volgden, waren unaniem enthousiast over de extra kennis die ze over dit onderwerp aangereikt kregen!

Terug naar de Nieuwsbrief Actualiteiten

Overname assurantieportefeuille en positie medewerkers

De hoofdregel bij overname van een onderneming is dat werknemers van deze onderneming van rechtswege in dienst treden van het bedrijf dat de onderneming overneemt. Maar wat nu indien de medewerkers dit helemaal niet willen. Of de overnemer integreert het overgenomen kantoor in een vestiging die 150 kilometer van het overgenomen kantoor staat.

Mr. Jan Adriaanse, partner van Haasnoot & Adriaanse gaat hieronder in op deze vragen.

In de artikelen 7:663 en volgende van het burgerlijk wetboek zijn de rechten van werknemers bij een zogenoemde overgang van een onderneming beschermd. De koper van de onderneming is gehouden de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de verkopende werkgever te respecteren, waarbij bedacht moet worden dat dit niet altijd geldt voor pensioenopbouw. De verkopende werkgever is nog een jaar aansprakelijk voor de nakoming door de koper van de rechten van de medewerkers uit de arbeidsovereenkomst.

Werknemers zijn vanzelfsprekend niet verplicht om mee te gaan naar de nieuwe werkgever. Wanneer een werknemer niet wil overgaan, kan hij afzien van een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever en, bij voorkeur schriftelijk, afstand doen van zijn recht om van rechtswege een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever te krijgen. Dit betekent voor de werknemer wel dat zijn arbeidsovereenkomst bij de verkopende werkgever eindigt. De werknemer heeft dan, net als bij het nemen van ontslag, geen recht op een WW-uitkering. In gevallen als hiervoor genoemd wordt vaak tussen de verkopende werkgever en de werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten waarmee partijen een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden overeenkomen.

Met enige regelmaat komt het voor dat een onderneming wordt verkocht aan een partij die elders in het land is gevestigd. Vaak gaan dan de activiteiten over naar de vestiging van de koper. Voor werknemers kan de langere reistijd een onacceptabele belasting zijn. Een werknemer die niet mee wil naar de nieuwe werkgever, maar zijn rechten ook niet wil opgeven, kan de overgang weigeren wanneer de reistijd van het woon-werkverkeer meer is dan twee uur per dag. Er is dan, in lijn met het besluit passende arbeid WW en ZW, geen sprake van passende arbeid bij de nieuwe werkgever. De werknemer verliest dan wel zijn dienstverband maar kan aanspraak maken op een WW-uitkering en een transitievergoeding wanneer hij meer dan twee jaar in dienst is


Bureau DFO organiseert, samen met Haasnoot & Adriaanse Bedrijfsadviseurs B.V. regelmatig een bijeenkomst Waardering van Assurantieportefeuilles.

In deze bijeenkomst worden de belangrijkste actuele onderwerpen bij de koop- en verkoop van een financieel advieskantoor uitgelicht. Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die zich oriënteert op aankoop of verkoop van een financieel advieskantoor. Tevens wordt er ingegaan op het meest recente rapport van Bureau DFO met de actuele waardefactoren 2019. Deelnemers aan deze workshop ontvangen het volledige rapport.

Op dinsdag 8 oktober vindt de eerstvolgende bijeenkomst in Hoevelaken plaats.

Na de bijeenkomst krijgt u van ons het actuele rapport onderzoek waardering van assurantie portefeuilles 2019 (t.w.v. € 45,-) gratis.

Terug naar de Nieuwsbrief Actualiteiten